Advies Cie MER

De provincie Limburg wil samen met onder meer de gemeente Nederweert de barrièrewerking, de verkeersproblemen en de leefbaarheidsproblemen op de N266 bij Nederweert en Budschop aanpakken. Zij wil deze problemen aanpakken door de aanleg van een nieuwe rondweg of door maatregelen op de weg zelf. Voor de ontwikkeling en uitvoering van dit plan is de Provincie samen met de gemeente een studie gestart die mogelijk leidt tot een POLaanvulling (Provinciaal  De Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’)2 beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

  • een probleemanalyse voor de wegvakken N266 en N275 bij Nederweert en Budschop voor de gesignaleerde problemen van barrièrewerking, verkeer en leefomgeving. Vertaal deze in concrete doelstellingen en heldere toetsbare criteria waar de alternatieven op doelbereik aan kunnen worden getoetst;
  • een nadere toelichting van de ambities voor gebiedsontwikkeling tussen Nederweert en Budschop en in het studiegebied van de randweg tracés;
  • een beschrijving van de effecten op leefomgeving, natuur, landschap en cultuurhistorie. Werk de effectbeschrijving zo uit dat de alternatieven onderscheidend zijn en een keuze voor een voorkeursalternatief kan worden gemaakt, dat in de volgende fase van het project in detail kan worden uitgewerkt en dat past binnen wet- en regelgeving;
  • een voortoets Passende beoordeling waarin onderzoek wordt gedaan naar de effecten van het project op de Natura 2000 gebieden in het studiegebied.

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. De notitie Reikwijdte en Detailniveau N266 Randweg Nederweert bevat een uitgebreide beschrijving van de achtergrond van dit project en geeft een goed inzicht in de aanpak van het project. De Commissie bouwt in haar advies voort op deze notitie. In dit advies gaat de Commissie op die aspecten in die in het MER moeten worden uitgewerkt en maakt daarbij een onderscheid tussen de informatie die nodig is voor het plan-MER en de vervolgfases van het project. In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op de notitie Reikwijdte en Detailniveau (R&D) N266 – Randweg Nederweert. Dat wil zeggen dat ze in dit advies niet ingaat op de punten die naar haar mening in deze notitie voldoende aan de orde komen.

 

2.1 Achtergrond

De achtergrond van het voornemen staat in de notitie R&D uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2. De Commissie adviseert op basis van de eerder uitgevoerde studies voor de N266 en N275 en de gebiedsontwikkelingen in en rond Nederweert en Budschop zo concreet mogelijk aan te geven wat de huidige situatie en ontwikkelingen betekenen voor de problemen op de N266. Geef zo concreet mogelijk aan welke knelpunten er zijn met de gebiedsontwikkeling en de huidige N266 en welke kansen er liggen bij aanpassing van de N266 of aanleg van een randweg. Onderbouw de keuze voor de alternatieven die in de notitie R&D zijn beschreven en in het MER zullen worden onderzocht. 2.2 Probleemstelling en doelstelling Werk in het MER een probleemanalyse uit voor:

 Verkeer,

  • ga daarbij in op de bereikbaarheids- en afwikkelingsproblemen en op de verkeersveiligheidsproblematiek3. Beschrijf de problemen zoveel mogelijk kwantitatief en op verschillende schaalniveaus:
  • ga in op de rol van de N266 in regionaal verband en de relatie met de A2, de N279 en de A67 en de toekomstige plannen voor deze verbindingen;
  • beschrijf de problemen op de aansluitende wegen van de N275 en N266;
  • en ga in op de lokale problemen op het wegvak N266 tussen Nederweert en Budschop.

Leefomgeving en barrièrewerking;

beschrijf de problemen van de N266 bij Nederweert en Budschop en ga in op de oversteekbaarheid, geluid, luchtkwaliteit en beleving van de weg. Ga daarbij ook in op de samenhang tussen weg en kanaal en de barrièrewerking die beide infrastructuurelementen vormen.

 

Gebiedsontwikkeling,

beschrijf de plannen voor de gebiedsontwikkeling en geef aan of het gaat om vastgestelde plannen, plannen die nog in onderzoek zijn, of ambities. Geef aan hoe de N266 en N275 effect hebben op deze ontwikkelingen. Ga ook in op de kansen die een nieuwe randweg kan hebben voor de gebiedsontwikkeling. Zowel voor de ontwikkelingen tussen Nederweert en Budschop5 als de ontwikkelingen in het buitengebied.

Vertaal de problemenanalyse in een of meer doelstellingen met concrete toetscriteria waarop de alternatieven kunnen worden vergeleken en getoetst op doelbereik.

Download hier het complete document: Advies Cie m e r N266