Alternatief plan

Oplossing op het bestaand tracé.

Alternatief_plan

Zin_of_onzin_extra_rotonde

Vergelijking tussen Randweg en Alternatief plan

Resultaten nieuw verkeersonderzoek:


onderzoek_n275_n266

Conclusie: De problemen op de N275 moeten worden aangepakt!!

 

Nieuw alternatief voor oplossen knelpunten N266 / N275 bekend 

Een jaar geleden gaven Provinciale Staten opdracht om naast de optie Randweg Nederweert een nieuw alternatief voor de N266/N275 uit te werken. Dat moest gebeuren volgens de principes van het provinciaal Mobiliteitsplan, waarbij gekeken wordt of ‘het eventueel ook anders zou kunnen’. Op deze manier kunnen Provinciale Staten kiezen uit twee mogelijkheden om de verkeersproblematiek en de overlast door de huidige N266/N275 aan te pakken. Toen werd het stil, zo leek het. Niets is minder waar. Het afgelopen jaar kwamen (inhouds)deskundige van betrokken organisaties (stakeholders) en vertegenwoordigers van lokale belangengroepen en buurtverenigingen (shareholders) samen met onafhankelijke bureaus en de projectgroep zeven keer bij elkaar om de opdracht uit te werken. Afgelopen week werd het resultaat van deze arbeid bekend. Tijd om u bij te praten.

Nieuwe projectopdracht
De provincie Limburg en de gemeente werken al jaren samen aan de verbetering van de huidige verbinding tussen de A2, N275 en N266. Dit leidde tot een zogenaamd voorkeursalternatief, beter bekend als randweg. Dit voorkeursalternatief is met een advies van de gemeenteraad van Nederweert voorgelegd aan Provinciale Staten (PS).

Vergelijken 
PS vond dat de omstandigheden sinds de start van het project zijn veranderd. De economie trok aan en er wordt anders gekeken naar het oplossen van verkeersknelpunten. Op 29 september 2017 stelde PS daarom een nieuwe projectopdracht vast. Die luidde: ‘Werk een nieuw alternatief uit volgens de principes van het provinciaal Mobiliteitsplan en vergelijk dit alternatief vervolgens met het voorkeursalternatief van de randweg’. Het nieuwe alternatief moet, volgens de opdracht van PS, op dezelfde onderdelen en hetzelfde niveau worden uitgewerkt dan het eerder gekozen voorkeursalternatief van de randweg.

Mobiliteitsplan 
Volgens het Mobiliteitsplan Limburg wordt gekeken hoe er een bijdrage geleverd kan worden aan het verwezenlijken van lokale, regionale en provinciale ambities en plannen en/of een oplossing kan bieden aan het oplossen van aanwezige knelpunten. Dit kan op verschillende manieren. Denk aan andere manieren van vervoer en het beïnvloeden van gedrag van verkeersdeelnemers. Ook het aanpassen van kruispunten of rotondes horen daartoe. Als al die maatregelen onvoldoende zijn, kan gekozen worden voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur (asfalt) zoals een randweg.

Shareholders en stakeholders
Om tot een nieuw alternatief te komen is de kennis en kunde van stakeholders en shareholders benut. Ze kwamen dit jaar zeven keer samen. Ze startten met het benoemen van de gebiedskwaliteiten, de knelpunten, ambities, en eventuele tegenstrijdigheden van bepaalde ambities. Hierna is gekeken of mobiliteit een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ambities of het oplossen van knelpunten. Uiteindelijk stelden de stakeholders en shareholders een nieuw alternatief voor. Dat richt zich op het oplossen van knelpunten op het huidige tracé van de N275 en N266. Dit alternatief wordt nog besproken tijdens een werkbijeenkomst van PS en de gemeenteraad in november. Daarna wordt het alternatief vastgesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten (GS) en Burgemeester en wethouders (B&W).

Uitwerking nieuw alternatief en bijstelling randwegalternatief
Om het nieuwe alternatief objectief te kunnen vergelijken met het randwegalternatief worden de twee alternatieven vervolgens gelijkwaardig uitgewerkt. Dat betekent dat voor het nieuwe alternatief alle relevante onderzoeken worden uitgevoerd die in het verleden ook zijn uitgevoerd voor de randweg. Omdat de onderzoeken voor de randweg al enkele jaren oud zijn worden deze, indien nodig, bijgesteld. Ook bekijken we voor het nieuwe alternatief welke onderdelen van de Kanaalzone gerealiseerd kunnen worden. Ten slotte bekijken we of de belangrijkste knelpunten van beide alternatieven met compenserende maatregelen verminderd of opgelost kunnen worden. Daar gaat de projectgroep de komende maanden verder mee aan de slag.

Dank je wel 
Afgelopen week vond de laatste bijeenkomst met de stakeholders en shareholders plaats. Namens de projectgroep was er een welgemeende ‘dank je wel’ voor hun inbreng. In november worden de leden van Provinciale Staten en de gemeenteraad over het proces bijgepraat tijdens een werksessie in het gemeentehuis. Ook de stakeholders en shareholders worden daarvoor als toehoorder uitgenodigd.

Planning en proces
De projectgroep gaat verder met het uitwerken van de volgende stappen (op hoofdlijnen).

Onderdeel

Gereed

Uitwerking concretisering Kanaalzone januari 2019
Uitwerking tweede alternatief en bijstelling Randwegalternatief januari 2019
Uitwerken compenserende maatregelen januari 2019
Opstellen, bijstellen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse februari 2019
Werkbijeenkomst Provinciale Staten en raad maart 2019
Opstellen afwegingsnotitie maart 2019
Concept uitwerking Kanaalzone (beide alternatieven in de raad) maart 2019
Advies Provinciale commissie omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) mei 2019
Vaststelling afwegingsnotitie door Gedeputeerde Staten mei 2019
Vaststelling afwegingsnotitie en plan Kanaalzone door B&W juni 2019
Vaststellen plannen voor de Kanaalzone en advies met
betrekking tot beide alternatieven voor de N266/N275 in de raad
juli 2019

Vaststelling voorstel aan PS door GS

juli 2019

Behandeling in commissie Mobiliteit en Duurzaamheid

sept. 2019

Keuze voor een van beide alternatieven door PS

sept. 2019

Er is nog een lange weg te gaan om tot een keuze voor een van de beide alternatieven te kunnen komen. Met het aanwijzen van een tweede alternatief is een belangrijke stap gezet in het proces.