Budget

Download hier meer info over de SSK-raming: ssk_ramingen v1.3

Voor geraamde kosten zie:

  1. Blz.47 van de samenvatting_dc.pdf op deze site.
  2. Toelichting ramingsrapportage (08-08-2014)(2) blz 7+8 Alternatief 2a en alternatief 2a variant 3
  3. bijlage ramingsrapport: bijlage 3 Toelichting kostenraming

Zie ook  Kosten_raming_na_MKBA_v2 en het kaasboer verhaal.

 

kosten

 

Van oorspronkelijk 72 Miljoen naar 27 Miljoen!

Dit is een onrealistische grote kostenbesparing (versobering) van maar liefst 63%. Dit groot verschil is niet te verklaren door alleen een stuk tunnelbak bij de Kerneel en een rotonde bij de Treff te schrappen. En  in deze variant 3 zijn ook nog extra parallelwegen langs de Randweg-West opgenomen, wat de aanlegkosten zou moeten verhogen. Het lijkt er dan ook op dat er hier gegoocheld is met getallen.

Inmiddels is de gemeente Nederweert ook van plan enkele woningen op te kopen omdat ze bij Strateris en Boeket/Broasheuf te weinig ruimte hebben. Deze extra kosten zijn niet meegenomen in de begroting voor dit voorkeursalternatief (alweer een tekortkoming in planMER).  Hierdoor kunnen de kosten makkelijk met 1 miljoen Euro toenemen. Ook de kosten van een extra rotonde voor de aansluiting van de carpoolplaats is niet meegenomen in de begroting. Inclusief het tekort dat hieronder vernoemd wordt loopt het totale tekort dan nu al snel op tot boven de 3.5 Miljoen euro!

En dat terwijl zowel de provincie Limburg als de gemeente Nederweert het standpunt hebben dat ze hun bijdrage niet willen/kunnen verhogen.

Echter in plan van aanpak 2e fase lezen we (Randweg N266 Nederweert 2e fase):

financiering

kostenoverschrijding

budget1

 

knelpunt_treff

 

SSK experts schrijven over deze kostenramingen het volgende:

De vraag moet gesteld worden of bij de verschillende kostenposten de juiste btw percentages (21%, 6% of 0%) zijn toegepast. Dit is met de gepresenteerde overzichten niet te controleren. Hiervoor moeten we de volledige raming (Excel rekenmodel) beschouwen. Op het niveau van investeringskosten kan het btw bedrag dus omgerekend wel lager dan 21% zijn.

Het percentage btw loopt voor de verschillende alternatieven echter uiteen van 20,9% (alternatief 1) tot  16,3% (alternatief 2 variant 4). Dit vraagt om een nadere toelichting.

In een MER-rapport is een kostenraming niet verplicht. Het meenemen van een kostenafweging is een bestuurlijke keuze. De MER stelt dan ook geen eisen aan een kostenraming. Een kostenraming moet passen bij het detailniveau van het ontwerp. De berekende variatiecoëfficiënt van ca. 25% is acceptabel voor deze fase van het project.

In de onderstaande blauwe cirkel staan in de 1e kolom de voorziene kosten, in de 2e kolom de risicoreservering en in de 3e kolom de totalen.

budget2

De totale risicoreservering is met 7,9% voor alternatief 2A variant 3 veel te laag. In deze fase is een risicoreservering van ca. 25% acceptabel.

Op basis van het bovenstaande alternatief komt de gemeente met een budget van € 20 mln. al € 1,6 mln. tekort. Dit is 8%.

Vanuit het oogpunt van kostenmanagement is de risicoreservering in de raming, noodzakelijk om het project te voltooien. De kans van optreden van een risico is immers probabilistisch meegerekend. Het is beslist geen “spaarpotje” dat je voor de zekerheid achter de hand houdt. De stelling dat er voldoende budget is, omdat het binnen de berekende bandbreedte van het project valt, vraagt daarom nadere toelichting over de financiering van waarschijnlijke kostenoverschrijdingen.

Ook bij andere infrastructurele projecten wordt een veel groter percentage onvoorzien  aangehouden (tussen 15 en 20%) in deze fase van het project (voor de aanbestedingen). Bureau kragten zit dus met 7.9% VEEL te laag. We moeten ons dan ook afvragen of dit een van de goocheltrucs is die toegepast is om deze randweg binnen het gestelde budget te laten vallen?) :

risicoreservering

 

 

boulevaar

Deelt u onze zorgen geef dan alstublieft blijk van uw steun door de petitie te ondertekenen.