MKBA

MKBA rapport onder de loep genomen

(download hier het volledige rapport: Feedback_op_MKBA_V2.4)

Conclusie:

Hoewel de auteurs van deze MKBA getracht hebben zo objectief mogelijk alles in kaart te brengen, zijn er toch nogal wat corrigerende opmerkingen te maken. De informatie verstrekt door de Provincie Limburg en de Gemeente Nederweert is niet volledig, op sommige punten niet up-to-date en de antwoorden op de ingestuurde zienswijzen op deze documenten zijn niet openbaar gemaakt.

Planaanpassingen die na het uitbrengen van planMER zijn bedacht en die een negatieve impact zouden hebben op de MKBA score zijn niet gecommuniceerd met Ecorys (zoals de extra rotonde bij de nieuw aan te leggen carpoolplaats).  Ecorys concludeert dat de reistijdbaten een substantiële omvang hebben in de totale MKBA. Extra reistijd en extra kosten door de aanleg van deze rotonde hebben dan ook een grote impact op de totaal score.

Ecorys concludeert dat door de aanleg van de randweg extra voertuigkilometers gemaakt moeten worden (voornamelijk door de knip die in de provinciale weg wordt gerealiseerd). Hieruit concluderen wij dat de bereikbaarheid afneemt terwijl men in planMER concludeert dat de bereikbaarheid verbetert.

Anderzijds is men ervan uitgegaan dat de kanaalzone wordt aangepast zoals in het Masterplan beschreven staat (in de hoop dat dit de MKBA score positief zou beïnvloeden). Echter de Gemeenteraad in Nederweert heeft hier nooit een begroting over mogen ontvangen. Verder is er niet onderzocht of er een meerderheid te vinden is in de raad  om dit extra geld (5.3 mln) daadwerkelijk te willen investeren in deze kanaalzone.

Voor de kostenraming van deze randweg is Ecorys (op verzoek van de Gemeente Nederweert en de Provincie Limburg) uitgegaan van het taakstellend budget van 23.6 mln euro (incl. btw). Echter een MKBA moet gebruik maken van een zo realistisch mogelijke kostenplaatje. Ons inziens is dit de P85 waarde die begroot is op 27.3 mln Euro incl, BTW. Hierdoor zouden de kosten in deze MKBA 4 mln hoger uitvallen.

Volgens de richtlijnen van de MKBA moet de  MKBA-opsteller de plausibiliteit van de kostenraming controleren!

Door alle bovengenoemde punten hebben de auteurs van deze MKBA een aantal zaken rooskleuriger ingeschat dan in de praktijk het geval zal zijn.  Desondanks concludeert Ecorys dat de maatschappelijke baten voor dit randweg project lager zijn dan de maatschappelijke kosten. De baten/kostenverhouding bevindt zich tussen de 0.5 en 0.8.

Ecorys heeft het vermoeden dat een ander verkeersmodel gunstiger uitpakt voor de baten. Echter uit planMER kan deze aanname niet bevestigd worden.  In overleg met de opdrachtgever (Provincie Limburg) is hier handmatig een inschatting gemaakt waardoor de score van 0.5 kan oplopen naar 0.8 Dus deze gunstigere score is niet gebaseerd op feiten maar op aannames!

De Algemene Leidraad voor Maatschappelijke kosten baten analyse bepaalt dat een MKBA die vooral is gebaseerd op veronderstelde in plaats empirisch gemeten effecten geen basis kan zijn voor de besluitvorming.

Hieruit maken wij op, dat de MKBA van de randweg N266 geen basis kan zijn voor besluitvorming. De belangrijkste baten (reistijdwinst) zijn namelijk ook gebaseerd op “veronderstelde effecten” (handmatig door de provincie ingeschatte reistijden) i.p.v. “empirisch gemeten effecten”.

 De MKBA score voor de randweg in Nederweert zou nog veel lager uitgevallen zijn, als de in dit document beschreven feedback was meegenomen in de totale afweging. De investeringskosten zouden in dit geval hoger worden ingeschat, terwijl de baten duidelijk minder positief beoordeeld zouden zijn.

Ter referentie hebben we de MKBA van de N280 bij Baexem er eens op nageslagen (ook deze MKBA is uitgevoerd door Ecorys).

(http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=35734&type=org)

mkba_n280

Daarin is de baten/kostenverhouding van maar liefst zes alternatieven onderzocht. In de conclusie van die MKBA staat dat de twee alternatieven met een baten/kostenverhouding van respectievelijk 1,7 en 1,4 maatschappelijk het meest wenselijk zijn. De overige vier alternatieven, met een baten/kostenverhouding van 0,8 of lager, worden letterlijk bestempeld als vanuit maatschappelijk-economisch perspectief niet wenselijk. Ecorys had dus ook bij de randweg N266, met een baten/kostenverhouding tussen de 0.5 en 0.8, dezelfde heldere conclusie kunnen trekken.

 

De reactie van de Alliantie van Stakehouders op de MKBA staat hier te lezen

 

11 februari 2016 

Op 16 december 2015 heeft Ecorys de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgeleverd. Daaruit blijkt dat de kosten van het project Randweg N266 Nederweert hoger zijn dan de opbrengsten. Deze MKBA die volgens een gestandaardiseerde, landelijke systematiek is opgesteld, geeft echter geen volledig beeld. Niet alle kosten en baten van de randweg zijn in geld uit te drukken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nadelige aspecten zoals de gevolgen voor de natuur, de doorsnijding van het buitengebied en de overlast die een nieuwe weg met zich meebrengt voor bewoners en lokale weggebruikers. Maar ook positieve aspecten zoals het opheffen van de barrière tussen Nederweert en Budschop en de ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrumgebied van Nederweert/Budschop worden niet meegewogen. Om een gedegen afweging te kunnen maken, moet de noodzaak van een nieuwe verbinding concreter worden onderbouwd en ingebed in een bredere toekomstvisie, zo adviseert de Provinciale Commissie voor Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) in haar vergadering van 16 januari 2016.

pcol_advies

De gemeente Nederweert heeft de handschoen opgepakt en opdracht gegeven voor het opstellen van een bredere toekomstvisie voor de kern van Nederweert, waarvan de randweg onderdeel uit maakt. Om PS ten behoeve van de besluitvorming een totaalpakket te kunnen aanbieden, schuift de planning voor de N266 Randweg Nederweert een aantal maanden op.

Indieners van een zienswijze zijn per brief d.d. 5 februari 2016 geïnformeerd over de vertraging.

Het MKBA rapport en andere informatie is te vinden op de site van de Provincie Limburg

koopmans3