Nieuws

raadsbesluit

college

De Limburger:

Het aanpassen van de Molenweg in Nederweert is uit de ‘Randwegplannen’ geschrapt. De doorgerekende varianten om de ontsluitingsweg te ontlasten blijken niet effectief genoeg.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Molenweg wordt nu opgepakt bij het opstellen van een mobiliteitsplan, heeft wethouder Henk Cuijpers de omwonenden woensdagavond laten weten. In november liep een bijeenkomst met aanwonenden van de Molenweg nog uit de hand toen bewoners zich fel verzetten tegen het voorstel de straat te verbreden, een parkeerverbod in te stellen en …

Naast deze kosten voor het aanpassen van de Molenweg komen er nog veel meer kosten voor de rekening van de gemeente Nederweert, zoals:

Kosten voor een fietspad langs het kanaal tussen Nederweert en Weert. Deze kosten komen ten laste van het mobiliteitsplan Nederweert.

Kosten Randweg en kanaalzone rijzen de pan uit…

Kosten

De kosten van het randwegalternatief waren in 2014 geraamd op circa € 20 miljoen. De kosten voor de Kanaalzone van het randwegalternatief in 2016 op circa € 5 miljoen. Sinds die tijd is er een en ander veranderd. Ook is het provinciale beleid met betrekking tot bouwkostenrisico’s aanzienlijk aangescherpt. De kosten voor de Randweg worden nu geraamd op ca. € 31 miljoen en de kosten de Kanaalzone op € 9 miljoen. De redenen voor de hogere kosten zijn:

 • Toevoeging van nieuwe maatregelen zoals de rotonde De Bengele, extra rijstroken bij de A2 en aanpassing van de rotonde Nederweert – Eind.
 • Forse stijging van de bouwkosten door de economische ontwikkelingen van de laatste jaren.
 • Gewijzigde manier van berekening van projectrisico’s. In de praktijk zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die kostenoverschrijdingen veroorzaken. Aangezien nog veel gedetailleerd onderzoek moet plaatsvinden zijn deze risico’s nog niet uit te sluiten. De huidige ramingsmethodiek houdt daar meer rekening mee. Als later bij de projectuitwerking blijkt dat risico’s zich niet voordoen, dan wordt de raming naar beneden bijgesteld.
 • Indexering van de prijzen tot uitvoeringsdatum (2023).

Wij als VBN hebben jaren geleden al een nieuwsbrief geschreven over de veel te laag ingeschatte kosten in 2014 en dat de werkelijke kosten in de buurt van de 31 mln zou gaan uitkomen!

Dat de extra rijstroken bij de A2 niet opgenomen waren in de vorige kostenbegroting ontkennen wij. In de SSK-raming van 2014 zijn deze namelijk wel opgenomen.

Tientallen Limburgse infraprojecten op losse schroeven

Van tientallen grote infraprojecten is het onzeker of ze doorgaan. De provincie heeft geen geld om ze allemaal uit te voeren. 31 projecten worden opnieuw tegen het licht gehouden.

Als alle nieuwe wegen, spoorlijnen en fietspaden die op de rol staan daadwerkelijk worden aangelegd in Limburg, komt de provincie op termijn 150 tot 200 miljoen euro te kort. Provinciale Staten kregen daarom woensdag een shortlist aangeleverd met daarop 31 infraprojecten. Na de verkiezingen moeten partijen beslissen welke ze willen schrappen of versoberen. Een andere optie is om fors meer geld uit te trekken voor infrastructuur.

Urgentie
De totale lijst van projecten is nog vele malen langer. Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit) telt 400 lopende dossiers waar de provincie aan meebetaalt. Het gros daarvan kan niet meer teruggedraaid worden omdat ze al in gang gezet zijn, omdat er contracten met aannemers gesloten zijn of subsidies zijn verstrekt. De 31 overgebleven projecten zijn op volgorde van urgentie geplaatst. Door een team van experts is onderzocht wat ze stuk voor stuk opleveren voor de verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Railterminal
Onderaan de lijst bungelen bijvoorbeeld de aanleg van een randweg in Nederweert en de reconstructie van de N280 in Leudal. In Zuid-Limburg gaat het om de Avantislijn tussen Kerkrade en Aken en de sneltram Hasselt-Maastricht. Ook de bargeterminal bij de jachthaven in Venlo en de reconstructie van de N270 bij Venray scoren lager dan gemiddeld.

 

 

Bezuinigingen

In januari mogen bewoners weer meepraten over de nadere invulling van het randwegalternatief. Dat de provincie met geld over de brug gaat komen om knelpunten in Nederweert op te lossen, daarover is wethouder Henk Cuijpers nog positief. Ondanks het nieuws vorige maand dat het infraproject door bezuinigingen onderaan het lijstje bungelt. Cuijpers: „Ik geloof nog steeds dat er provinciaal geld komt om de problemen op de provinciale wegen in Nederweert aan te pakken. Bovendien zit er straks een nieuw college van Gedeputeerde Staten vanwege de verkiezingen.” In juli worden de doorgerekende opties aan de gemeenteraad van Nederweert voorgelegd.

Cuijpers: „Of we dan een keuze van het college voorleggen of de keuze aan de raad laten, is nog niet bekend. Maar we geven enkel advies, de provincie beslist.

Resultaten nieuw verkeersonderzoek:

Door Royal Haskoning DHV is een verkeerskundige analyse uitgevoerd op basis van een update van het verkeersmodel Midden Limburg. Deze is in juni 2018 opgeleverd. Uit deze studie komen de volgende conclusies.
 • Op het regionale wegennet (N266-N275) rondom Nederweert zijn in 2017 en worden in 2030 geen grote verkeersknelpunten verwacht.
 • Wel zijn er enkele aandachtspunten, met name bij de VRI N266-N275 en de rotonde N275-Eind.
 1. Op basis van de huidige en verwachte verkeersintensiteiten zou de VRI-regeling op het kruispunt N275-N266 zodanig aangepast kunnen worden dat het verkeer probleemloos verwerkt kan worden.
 2. Bij de rotonde N275-Eind ontstaan in de huidige situatie op piekmomenten soms relatief lange wachtrijen. Als gevolg van de verwachte verkeerstoename in de toekomstige situatie worden deze wachtrijen langer en komen ze vaker voor.
 3. De N266 langs het kanaal door Nederweert vormt geen verkeerskundig knelpunt. De maximum snelheid van 50 km/u door de bebouwde kom zorgt weliswaar voor een bepaalde vertraging, maar het verkeer kan prima verwerkt worden.
Constateringen op basis van het verkeersonderzoek
 
Het onderzoek geeft dus aan dat er verkeerskundig geen probleem is, dat niet op kruispunt (of rotonde) niveau oplosbaar is met relatief beperkte maatregelen, waardoor verkeerskundig – direct vanuit het functioneren van de regionale verbindingen N266-N275 - geen aanleiding is om te zoeken naar een alternatief tracé. Er is wel een aanleiding om verbeteringen aan te brengen op het bestaande tracé.
Dat er geen puur verkeerskundig probleem op regionaal niveau is, betekent echter niet dat de regionale wegverbindingen N266-N275 op lokaal en sub-regionaal niveau niet voor problemen zorgen. Het betreft problemen die samenhangen met de barrièrewerking, de geluids- en andere milieuhinder, de doorstroming en de veiligheid rondom en bij het oversteken van deze regionale verbindingen. Hierdoor vormen de regionale verbindingen een belemmering voor bepaalde ontwikkelingen binnen Nederweert.
Onderstaande foto’s zijn genomen op de afrit A2 op 17-09-2018.
In de wintermaanden loopt deze afrit helemaal vol tot bovenaan de afslag.
Toch wordt dit in het nieuwe verkeersmodel niet waargenomen als zijnde een verkeerskundig probleem!
 afrit_a2_file2
afrit_A2_file

Nieuw alternatief voor oplossen knelpunten N266 / N275 bekend 

Een jaar geleden gaven Provinciale Staten opdracht om naast de optie Randweg Nederweert een nieuw alternatief voor de N266/N275 uit te werken. Dat moest gebeuren volgens de principes van het provinciaal Mobiliteitsplan, waarbij gekeken wordt of ‘het eventueel ook anders zou kunnen’. Op deze manier kunnen Provinciale Staten kiezen uit twee mogelijkheden om de verkeersproblematiek en de overlast door de huidige N266/N275 aan te pakken. Toen werd het stil, zo leek het. Niets is minder waar. Het afgelopen jaar kwamen (inhouds)deskundige van betrokken organisaties (stakeholders) en vertegenwoordigers van lokale belangengroepen en buurtverenigingen (shareholders) samen met onafhankelijke bureaus en de projectgroep zeven keer bij elkaar om de opdracht uit te werken. Afgelopen week werd het resultaat van deze arbeid bekend. Tijd om u bij te praten.

Nieuwe projectopdracht
De provincie Limburg en de gemeente werken al jaren samen aan de verbetering van de huidige verbinding tussen de A2, N275 en N266. Dit leidde tot een zogenaamd voorkeursalternatief, beter bekend als randweg. Dit voorkeursalternatief is met een advies van de gemeenteraad van Nederweert voorgelegd aan Provinciale Staten (PS).

Vergelijken 
PS vond dat de omstandigheden sinds de start van het project zijn veranderd. De economie trok aan en er wordt anders gekeken naar het oplossen van verkeersknelpunten. Op 29 september 2017 stelde PS daarom een nieuwe projectopdracht vast. Die luidde: ‘Werk een nieuw alternatief uit volgens de principes van het provinciaal Mobiliteitsplan en vergelijk dit alternatief vervolgens met het voorkeursalternatief van de randweg’. Het nieuwe alternatief moet, volgens de opdracht van PS, op dezelfde onderdelen en hetzelfde niveau worden uitgewerkt dan het eerder gekozen voorkeursalternatief van de randweg.

Mobiliteitsplan 
Volgens het Mobiliteitsplan Limburg wordt gekeken hoe er een bijdrage geleverd kan worden aan het verwezenlijken van lokale, regionale en provinciale ambities en plannen en/of een oplossing kan bieden aan het oplossen van aanwezige knelpunten. Dit kan op verschillende manieren. Denk aan andere manieren van vervoer en het beïnvloeden van gedrag van verkeersdeelnemers. Ook het aanpassen van kruispunten of rotondes horen daartoe. Als al die maatregelen onvoldoende zijn, kan gekozen worden voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur (asfalt) zoals een randweg.

Shareholders en stakeholders
Om tot een nieuw alternatief te komen is de kennis en kunde van stakeholders en shareholders benut. Ze kwamen dit jaar zeven keer samen. Ze startten met het benoemen van de gebiedskwaliteiten, de knelpunten, ambities, en eventuele tegenstrijdigheden van bepaalde ambities. Hierna is gekeken of mobiliteit een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ambities of het oplossen van knelpunten. Uiteindelijk stelden de stakeholders en shareholders een nieuw alternatief voor. Dat richt zich op het oplossen van knelpunten op het huidige tracé van de N275 en N266. Dit alternatief wordt nog besproken tijdens een werkbijeenkomst van PS en de gemeenteraad in november. Daarna wordt het alternatief vastgesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten (GS) en Burgemeester en wethouders (B&W).

Uitwerking nieuw alternatief en bijstelling randwegalternatief
Om het nieuwe alternatief objectief te kunnen vergelijken met het randwegalternatief worden de twee alternatieven vervolgens gelijkwaardig uitgewerkt. Dat betekent dat voor het nieuwe alternatief alle relevante onderzoeken worden uitgevoerd die in het verleden ook zijn uitgevoerd voor de randweg. Omdat de onderzoeken voor de randweg al enkele jaren oud zijn worden deze, indien nodig, bijgesteld. Ook bekijken we voor het nieuwe alternatief welke onderdelen van de Kanaalzone gerealiseerd kunnen worden. Ten slotte bekijken we of de belangrijkste knelpunten van beide alternatieven met compenserende maatregelen verminderd of opgelost kunnen worden. Daar gaat de projectgroep de komende maanden verder mee aan de slag.

Dank je wel 
Afgelopen week vond de laatste bijeenkomst met de stakeholders en shareholders plaats. Namens de projectgroep was er een welgemeende ‘dank je wel’ voor hun inbreng. In november worden de leden van Provinciale Staten en de gemeenteraad over het proces bijgepraat tijdens een werksessie in het gemeentehuis. Ook de stakeholders en shareholders worden daarvoor als toehoorder uitgenodigd.

Planning en proces
De projectgroep gaat verder met het uitwerken van de volgende stappen (op hoofdlijnen).

Onderdeel

Gereed

Uitwerking concretisering Kanaalzone januari 2019
Uitwerking tweede alternatief en bijstelling Randwegalternatief januari 2019
Uitwerken compenserende maatregelen januari 2019
Opstellen, bijstellen Maatschappelijke Kosten Baten Analyse februari 2019
Werkbijeenkomst Provinciale Staten en raad maart 2019
Opstellen afwegingsnotitie maart 2019
Concept uitwerking Kanaalzone (beide alternatieven in de raad) maart 2019
Advies Provinciale commissie omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) mei 2019
Vaststelling afwegingsnotitie door Gedeputeerde Staten mei 2019
Vaststelling afwegingsnotitie en plan Kanaalzone door B&W juni 2019
Vaststellen plannen voor de Kanaalzone en advies met
betrekking tot beide alternatieven voor de N266/N275 in de raad
juli 2019

Vaststelling voorstel aan PS door GS

juli 2019

Behandeling in commissie Mobiliteit en Duurzaamheid

sept. 2019

Keuze voor een van beide alternatieven door PS

sept. 2019

Er is nog een lange weg te gaan om tot een keuze voor een van de beide alternatieven te kunnen komen. Met het aanwijzen van een tweede alternatief is een belangrijke stap gezet in het proces.

Volgens Gedeputeerde Geurts is er geweldig onderzoekswerk geleverd voor het randweg-alternatief
“De randweg is al uitgewerkt in stapels rapporten. Ik ga nu aan de slag met een tweede variant zodat we straks iets te kiezen hebben”, aldus gedeputeerde Eric Geurts.
In de PS vergadering van 29 september 2017 werd dan ook gesteld dat er geen extra onderzoek nodig is voor de randweg-variant en dat er alleen gewerkt dient te worden aan een alternatief voorstel.
De randweg-variant zou in de la belanden en het nieuwe alternatief wordt later vergeleken met het huidig randweg-alternatief.
Echter …..

 

Vervolg processtappen na vaststelling projectopdracht 
1. Alternatief uitwerken tot op gelijkwaardig niveau met variant 2A variant 3;
2. Gevolgen voor het onderliggend wegennet in kaart brengen voor beide alternatieven door middel van een dynamisch verkeersmodel;
3. MKBA opstellen voor een te onderzoeken alternatief conform de principes van de sonderend besproken Mobiliteitsvisie en het bestaande MKBA voor het Randweg alternatief op hetzelfde niveau uitwerken, inclusief Kanaalzone en betrouwbare rijtijdenwinst; 
4. Resultaten uitgewerkte alternatieven voorleggen aan PCOL; 
5. Uitgewerkte alternatieven inclusief afwegingsnotitie ter besluitvorming voorleggen aan Provinciale Staten.
Dus ondanks dat er stapels rapporten liggen over dit randweg-alternatief, is er nog een hoop werk te verzetten wil men dit plan serieus kunnen vergelijken met een alternatief plan.
Mogelijk zullen onderstaande punten uitgewerkt moeten gaan worden voor het randweg-alternatief:
 • Nieuwe SSK-ramingen prijspeil 2018
 • Verfijning van de lokale verkeersmodellen (zaten voorheen heel veel aantoonbare fouten in)
 • Nieuwe doorrekening verkeersdoorstroming middels dynamische verkeersmodellen i.p.v. de eerder gebruikte statische verkeersmodellen
 • Knooppunt A2-N275-N266 slechts op hoofdpunten onderzocht. Moet op detail niveau worden onderzocht
 • Nieuwe MKBA met nieuwe SSK-ramingskosten met baten van doorrijtijden middels dynamische verkeersmodellen
 • N279 aan Brabantse zijde meenemen
 • Nieuwe verkeersstromen berekenen in de kern na het omdraaien van eenrichtingsverkeer
 • Rekeningrijden vrachtauto’s meenemen
 • Laatste NRM verkeersmodellen meenemen
 • Veldonderzoek beschermde dieren uitvoeren
 • Fijnstof berekeningen maken
 • Uitwerken mitigerende maatregelen
 • Laatste inzichten meenemen zoals extra rotonde bij carpoolplaats en opkopen woningen
 • Nieuwe verkeersintensiteitsberekening maken voor de Molenweg
 • Uitwerken op ProjectPLAN niveau
 • Kostenberekening maken voor de aanpassingen aan het lokaal wegennet

 

29 SEPTEMBER 2017

RANDWEG N266 VERDWIJNT IN EEN LA

De plannen voor de Randweg N266 in Nederweert verdwijnen in een la op het Gouvernement. Dit is het gevolg van een besluit van Provinciale Staten waarbij men kennis neemt van de randwegplannen en Gedeputeerde Geurts aan het werk zet om met open vizier en oog voor draagvlak de verkeersproblemen in en rond Nederweert te analyseren en hierna passende oplossingen voor te leggen aan Provinciale Staten.

Sinds het begin van deze Statenperiode is de SP-fractie aan het duwen en trekken aan de onzalige plannen voor de randweg N266. Waar de provinciale weg aanvankelijk vreemd genoeg alleen een gemeentelijke aangelegenheid leek, zette SP-fractievoorzitter Bram Schaminée deze weer terug waar hij hoort: op de agenda van Provinciale Staten. Hierdoor nam de politieke weerstand tegen de randwegplannen snel toe. Steeds meer partijen zagen in dat het proces niet eerlijk was doorlopen en dat een randweg om Nederweert niet uit te leggen is.

Na veel geduw en getrek tijdens commissies en werksessies waaruit een wazig compromis voortkwam, deed de SP het voorstel om op een eerlijke en open manier overnieuw te beginnen. Volgens de SP en de onlangs door de Staten vastgestelde mobiliteitsvisie moet men eerst bekijken welke problemen er in en om Nederweert spelen en vervolgens pas oplossingen voor die problemen gaat uitwerken. Hier bleek al tijdens de commissie een grote meerderheid voor te vinden.

Uiteindelijk heeft het College van Gedeputeerde Staten en Gedeputeerde Geurts in het bijzonder goed geluisterd naar de wensen van de Staten en het voorstel op het laatste moment nog zeer in de richting van het voorstel van de SP aangepast. De randwegplannen worden voor kennisgeving aangenomen. Die verdwijnen ergens in een la op het Gouvernement en komen hier waarschijnlijk niet meer uit. De focus ligt nu op het uitwerken van goede oplossingen voor daadwerkelijke problemen voor en met de mensen in Nederweert.

Dit is niet zo zeer de verdienste van de politiek, maar van alle actievoerders, stakeholders en andere betrokkenen uit Nederweert die de afgelopen jaren hebben gestreden op dit dossier. Als zij niet in actie waren gekomen en niet voortdurend de noodklok hadden geluid, dan was dit heel anders afgelopen. Dan was de randweg er al lang doorheen geloodsd, zonder dat de politiek goed en wel in de gaten had waar men ja tegen had gezegd.

 

weg_randweg

Meer info: Op de site van de Limburger

 

 

 

Brief_Geurts

 

Statenvoorstel vaststelling Structuurvisie Randweg N266 Nederweert”

Gedeputeerde Staten heeft op dinsdag 7 februari besloten om het Statenvoorstel voor de vaststelling van de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert (GS 2016-102592) in te trekken. In de structuurvisie was het voorkeurstracé voor de randweg opgenomen (in de planMER aangeduid als variant 3 van alternatief 2A).

Gedeputeerde Staten gaat nu naast het voorgestelde voorkeurstracé ook, op een gelijkwaardig detailniveau, onderzoeken of de bestaande weg kan worden aangepast (het zogenaamde nul-plus alternatief (aangeduid als alternatief 1A, zgn. knelpuntgerichte aanpak op maaiveldligging).

 Op korte termijn wordt er een overleg tussen de gemeente en de provincie gepland om de vervolgstappen te concretiseren. Uiteraard zullen wij u daarna nader informeren.

Provinciale Staten zou op 10 februari een besluit nemen over de aanleg van de randweg.

Het college vindt het jammer dat er vertraging ontstaat. B&W is verheugd dat de voorkeursvariant voor de randweg nu verder uitgewerkt wordt.

 

 

De aanleg van een randweg bij Nederweert hangt aan een zijden draadje. In een statencommissie bleek dat er op dit moment geen meerderheid is voor de weg.

Alleen CDA, VVD en waarschijnlijk ook 50Plus zijn voorstander. Maar zij hebben samen maar 17 van de 47 zetels. SP, PVV, PvdA, GroenLinks en Lokaal-Limburg zijn tegen. D66 wil eerst een uitwerking van het plan afwachten voordat ze ja of nee zegt.Het hele bericht is hier te lezen!
Nota van zienswijzen N266 is hier te downloaden
Enkele opmerkelijke citaten uit deze nota van zienswijzen: Nota van zienswijzen N266 v1.0
Planning :
– 20-12-2016 Behandeling in GS
– 13-01-2017 Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid
– 10-02-2017 Behandeling in Provinciale Staten
– Maart 2017 Gunning van opdracht voor DVO, PIP en project-MER
– September 2017 Oplevering DVO, PIP en project-MER
– November 2017 Advies gemeenteraad aan Gedeputeerde Staten inzake DVO, PIP
en ProjectMER
– December 2017 Behandeling van DVO, PIP en ProjectMER in vergadering van Gedeputeerde Staten
– Maart 2018 Einde zienswijzenperiode inzake DVO, PIP en ProjectMER
– Juni 2018 Advies gemeenteraad inzake PIP. Realisatieovereenkomst in de
gemeenteraad
– Oktober 2018 Vaststelling PIP met onderliggende stukken door Provinciale Staten
– Oktober 2018 Start grondverwerving, opstellen bestek
– Oktober 2019 Afronding grondverwerving, start uitvoering
– December 2020 Openstelling Randweg


Kwalitatieve MKBA onderbouwing:  

Input van de VBN ( Verontruste Burgers van Nederweert) wordt genegeerd!

In de algemene leidraad voor een maatschappelijke kosten-baten analyse staat een kwalitatieve onderbouwing als volgt omschreven:

Een kwalitatieve effectbepaling, waarbij betrokkenen wordt gevraagd om een inschatting te maken van de effecten van beleidsmaatregelen, is niet geschikt voor toepassing in een MKBA.

In de MKBA praktijk worden daarbij vaak kwalitatieve methoden bij ingezet, waarbij experts uit het veld en stakeholders wordt gevraagd om een inschatting te maken van de effecten van beleidsmaatregelen. Deze informatie is van een andere orde dan de hierboven beschreven methoden om projecteffecten te schatten. De zo verkregen inschatting is vaak gebaseerd op ervaringsregels, is niet wetenschappelijk getoetst en herhaling van het experiment met andere even gekwalificeerde personen leidt waarschijnlijk tot heel andere inschattingen. De uitkomsten zijn daarmee niet betrouwbaar. Om die reden is de methode niet opgenomen in de lijst van methoden om projecteffecten te bepalen die geschikt zijn voor toepassing in een MKBA.

Waarom deze inleiding ?  Hier volgt de reden waarom :

Na 2 jaar de werkgroep Verontruste Burgers van Nederweert volledig genegeerd te hebben, werden we enkele maanden geleden benaderd door Burgemeester Evers van Nederweert om onze visie te geven op de kwalitatieve effecten, die een randweg in Nederweert met zich mee zou brengen.

Eerst was de werkgroep verbaasd over deze uitnodiging, maar al snel begrepen wij, dat voor een correcte kwalitatieve onderbouwing de gemeente zowel voor- als tegenstander dient te horen.

Vol enthousiasme  zijn we dan ook het gesprek aangegaan en hebben we voorgesteld om een workshop te houden, waar wij onafhankelijke deskundigen konden ondervragen en waarbij wij raadsleden als toehorend publiek mochten uitnodigen. ( een binnen en een buitenring )

De gemeente Nederweert zou deze bijeenkomst faciliteren en zou ook nog eens de bijkomende kosten voor hun rekening nemen. Burgerparticipatie in optima forma en te mooi om waar te zijn! Dat bleek dan ook al snel: Niet aan al onze wensen, die wij hadden ingediend, werd voldaan en hierover ontstonden dan ook binnen onze gelederen pittige discussies. Zo waren wij van mening dat wij ook leden van de Provinciale Staten moesten uitnodigen. Dit werd echter niet toegestaan, omdat die elders wel geïnformeerd zouden worden! ( maar niet door ons!) Ook wilden wij, de VBN, onafhankelijke MKBA deskundigen en SSK-ramingsexperts uitnodigen maar ook dit werd ons niet toegestaan. Blijkbaar was dit te bedreigend, zoals we dit eerder ook ervoeren, omdat wij ook zelfs door de burgervader steevast tegenstanders worden genoemd, terwijl wij vooral voor een degelijk en goed onderbouwd plan zijn, wat werkelijk voordelen biedt.

Wel hadden wij al vrij snel overeenstemming over het benoemen van een onafhankelijke voorzitter Professor Prof. dr. Frans Tonnaer.

De dag van de workshop naderde al snel en de werkgroep had dagen bijeengezeten om een zorgvuldige afweging te maken over de prioriteit van de prangende vragen die er binnen de werkgroep leven. Van de kant van de gemeente werd echter niets meer vernomen en op de dag voor de workshop waren wij nog steeds, ondanks herhaaldelijk navragen bij de gemeente, niet  ingelicht over welke deskundigen, die we er graag bij hadden en waar overeenstemming over bestond, zouden deelnemen. Zo was de werkgroep van mening dat er financiële deskundigen van de firma Kragten aanwezig moesten zijn om de financiële onderbouwing van dit project te kunnen toelichten.

Vanuit de gemeente werd wel geëist, dat wij ruim vooraf onze vragen zouden insturen. Binnen de werkgroep ontstond vervolgens discussie, of dit nu wel verstandig was.  Uiteindelijk kwam de werkgroep VBN tot de conclusie dat er op deze voorwaarden en in deze sfeer niet goed kon worden samengewerkt en dat de workshop zo niet kon doorgaan en werd deze door ons te elfder ure afgeblazen. Een duidelijk geval van miscommunicatie en een gemiste kans voor beide partijen.

Daarna zijn we het gesprek toch weer aangegaan en met bemiddeling bij de burgemeester is hierna een nieuwe datum afgesproken, nl. 29 juni, de dag waarop de workshop alsnog daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Een officiële notulist heeft deze avond verslagen en deze is naar alle aanwezige partijen gestuurd. Van beide kanten bestond duidelijk de wil om toch tot een goed eindresultaat te komen.

Door het ontbreken van financiële deskundigen van de firma Kragten bleven helaas een aantal vragen onbeantwoord. Hierop werd op deze avond toegezegd over de financiën nader onderbouwing te geven zowel door de deskundigen als ook door de werkgroep VBN. VBN gaf al binnen een dag antwoord; de deskundigen hebben echter niets meer van zich laten horen.

Toch heeft VBN bepaalde informatie boven tafel verkregen, die we op geen enkele andere manier boven tafel konden krijgen : Zo werd na herhaaldelijk doorvragen toegegeven dat alleen de effecten tot een afstand van 30 meter van de randweg zijn meegenomen in planMER.

Hierdoor zijn bijvoorbeeld de effecten op o.a de Molenweg, een ontsluitingsweg vanuit het centrum, waar een verkeerstoename van meer dan 100% zal plaatsvinden bij het doorgaan van deze plannen totaal genegeerd en deze zijn dan ook niet meegenomen in de MKBA. ( van 3000 voertuigen naar meer dan 6000 per etmaal) Hierdoor wordt een verkeerd beeld geschetst alleen al als het bijvoorbeeld gaat om trillingen. Dat problemen worden verplaatst in plaats van opgelost,  komt hierdoor natuurlijk niet tot uitdrukking in de officiële onderzoeksrapporten.

De gemeente Nederweert had aangegeven dat de in de workshop besproken onderwerpen mogelijk zouden worden meegenomen in het advies aan de Provinciale Staten later dit jaar bij de besluitvorming over het wel of niet aanleggen van deze Randweg.

Na een positief raadsbesluit in juli hierover heeft de gemeente Nederweert dit advies met aanvullende gegevens zoals informatie over de kwalitatieve MKBA naar Maastricht gestuurd.

PCOL kreeg onlangs al deze stukken aangereikt om nogmaals een advies uit te brengen.

In een van de aangereikte stukken (3.10 Advies Raad m.b.t. Structuurvisie N266 Nederweert) werd ingegaan op deze  “Kwalitatieve MKBA”, waar mogelijk de bijdrage van de werkgroep VBN in beschreven zou staan. Echter tot onze grote verbazing werd hier het volgende gerapporteerd:

“Het college wilde de Werkgroep verontruste bewoners van Nederweert faciliteren voor een verdiepingslag / opstellen van een notitie over de kwalitatieve aspecten van de randweg.

Het college betreurt het niet doorgaan van deze werksessie.”

Ons advies aan B&W dateert van 8 juli en is persoonlijk afgegeven bij de gemeente en per e-mail verstuurd aan B&W, raadsleden en de verantwoordelijke ambtenaar.

Klaarblijkelijk is de gemeente Nederweert van mening dat de bevindingen van de workshop niet relevant genoeg zijn en niet zullen bijdragen aan een gunstig PCOL besluit ofwel het nog te nemen besluit hierover door Provinciale Staten.  Zij heeft zelfs niet de moeite genomen door te geven, dat deze workshop met de werkgroep VBN wel degelijk heeft plaatsgevonden nog los van de inhoud. Wat is zo’n kwalitatieve onderbouwing nog waard, als je de “tegenstanders” op deze manier negeert?

Wij, als werkgroep VBN, willen U middels dit schrijven laten weten dat wij ontsteld zijn over dit klaarblijkelijk volstrekt negeren door de gemeente Nederweert van de door ons ingebrachte argumenten middels deze workshop.

kosten_sp

01-04-2016De SP maakt zich zorgen over de plannen voor randweg N266 in Nederweert. Een brief van de zogenoemde ‘Alliantie van stakeholders’ was aanleiding om het op de agenda van Provinciale Staten te zetten. In de brief wordt aangetoond dat nut en noodzaak voor de plannen op dit moment nog volledig ontbreken. Daarnaast is het zeer de vraag of de weg voor 20 miljoen euro kan worden aangelegd. Wat de SP betreft wordt een financieel fiasco, zoals die van de Buitenring, dit keer voorkomen.

Bij het aanleggen van een weg begin je met de vraag over nut en noodzaak. Die is nog niet aangetoond. Onlangs leerde navraag bij de inwoners van Nederweert dat ook zij nog niet bepaald warm lopen voor de randweg. Het zijn extra redenen om kritisch te kijken naar de positieve en negatieve effecten van dit project. De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) laat zien dat kosten van de weg niet opwegen tegen de opbrengsten. Er komt geen nieuw MKBA, maar er wordt wel gezocht naar positieve effecten die meegenomen kunnen worden, zodat de uitkomst van de MKBA anders beoordeeld kan worden. Er dreigt hiermee een discussie over de effecten van de randweg die er wel of niet zijn en wel of niet moeten worden meegenomen. Het wordt er in ieder geval niet duidelijker op.

De randweg mag maximaal 20 miljoen euro gaan kosten. Of de weg voor dat geld kan worden aangelegd is maar zeer de vraag. De precieze uitwerking moet nog beginnen en juist in dat traject kunnen de kosten flink toenemen. Denk bijvoorbeeld aan toezeggingen om het draagvlak te vergroten, zoals verdiepte ligging, fietstunnels, extra geluidswallen en natuurlijk de risico’s zoals planschade. Wat de SP betreft wordt voorkomen dat de kosten  de pan uit rijzen en er vervolgens zaken worden wegbezuinigd die dan te duur zijn, maar eigenlijk wel noodzakelijk waren om het draagvlak te behouden. Dat hebben we gezien bij de Buitenring, maar ook onlangs nog bij de N280 in Leudal. De SP hoopt dat de provincie zich niet drie keer aan hetzelfde asfalt stoot.

11 februari 2016 

Op 16 december 2015 heeft Ecorys de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgeleverd. Daaruit blijkt dat de kosten van het project Randweg N266 Nederweert hoger zijn dan de opbrengsten. Deze MKBA die volgens een gestandaardiseerde, landelijke systematiek is opgesteld, geeft echter geen volledig beeld. Niet alle kosten en baten van de randweg zijn in geld uit te drukken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nadelige aspecten zoals de gevolgen voor de natuur, de doorsnijding van het buitengebied en de overlast die een nieuwe weg met zich meebrengt voor bewoners en lokale weggebruikers. Maar ook positieve aspecten zoals het opheffen van de barrière tussen Nederweert en Budschop en de ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrumgebied van Nederweert/Budschop worden niet meegewogen. Om een gedegen afweging te kunnen maken, moet de noodzaak van een nieuwe verbinding concreter worden onderbouwd en ingebed in een bredere toekomstvisie, zo adviseert de Provinciale Commissie voor Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) in haar vergadering van 16 januari 2016.

pcol_advies

De gemeente Nederweert heeft de handschoen opgepakt en opdracht gegeven voor het opstellen van een bredere toekomstvisie voor de kern van Nederweert, waarvan de randweg onderdeel uit maakt. Om PS ten behoeve van de besluitvorming een totaalpakket te kunnen aanbieden, schuift de planning voor de N266 Randweg Nederweert een aantal maanden op.

Indieners van een zienswijze zijn per brief d.d. 5 februari 2016 geïnformeerd over de vertraging.

Het MKBA rapport en andere informatie is te vinden op de site van de Provincie Limburg

 

 

 

Hoe nu verder: 5 Memo inzake Structuurvisie N266

 

Inmiddels hebben 1000 mensen de petitie getekend en dit aantal groeit nog met de dag. We zijn zelf verbaasd over het succes van ons burgerinitiatief. Jong en oud lijkt vertegenwoordigd onder de handtekeningen. Ook ouderen zonder internet namen de moeite om de flyer getekend in de bus te deponeren. Is Nederweert inderdaad wakker geworden en willen wij, de Nederweertenaren een andere koers en meer inspraak in wat er in en rondom ons dorp gebeurt en voelen we ons onvoldoende vertegenwoordigd door de politiek? Onze indruk is dat ook veel jongere mensen dit werkelijk willen en dat geeft hoop. Wij houden u op de hoogte!

 

Inmiddels wordt het ook steeds duidelijker dat de eigen bijdrage van Nederweert boven de 5 Miljoen euro uit zal gaan komen (5.3 Mln Euro voor het herinrichten van de kanaalzone buiten beschouwing gelaten). Door de volgende financiële trucks wordt het randweg budget stilzwijgend verhoogd en worden er allerlei andere potjes gebruikt om kosten voor de randweg uit te financieren

 1. Inflatiecorrectie zal waarschijnlijk worden toegepast op het huidige budget
 2. Alle ambtelijke (randweg) uren die gemaakt worden bij de gemeente Nederweert komen NIET ten laste van dit project
 3. diverse kosten gerelateerd aan de randweg, zoals het verkeersluw maken van de huidige N266 moet gefinancierd worden uit andere gemeentelijke potjes.
 4. compenserende maatregelen wordt geprobeerd buiten de taakstellingsbudget te houden (bijv. opkopen woningen nabij Broasheuf / Strateris)
Tijdens de raadsvergadering (14 Juli 2015) is gezegd dat knelpunten van burgers niet tot de scope van de Randweg behoren maar thuishoren in de categorie ‘wensen’. De acties die voortkomen uit het besproken plan van aanpak richten zich alleen op die scope. Eerder in oktober jl aangenomen moties om de verkeersveiligheid te garanderen behoren dus niet tot die scope.

Ze zijn in het plan van aanpak benoemd als aandachtspunten (lees: wensen van burgers).  B&W probeert deze dus de oplossingen hiervoor buiten het gestelde budget van 5 Mln te houden!

In de gemeenteraadsvergadering van 14 juli is unaniem besloten dat eventuele indexatiekosten (inflatiecorrectie) geheel voor rekening van de provincie komen!!

Plan van aanpak 2e fase zal dus op dit punt (financiering) aangepast moeten worden!

financiering

B & W vraagt de gemeenteraad toestemming voor het uitvoeren van een MKBA (kosten – Baten analyse) onderzoek om nut en noodzaak van de Randweg aan te tonen!

kosten_baten

koopmans

koopmans2

2e fase van dit project staat hier beschreven: Randweg N266 Nederweert 2e fase

Inmiddels is ook de planning voor de 2e fase bekend:

Planning versie 22 juni 2015

Planning Randweg versie 17 nov 2015

 

Werkgroep verontruste burgers van Nederweert vragen spreektijd bij PS statenvergadering 10 juli 2015: inspreektekst Werkgroep verontruste burgers van Nederweert

geurtsEric Geurts

Eric Geurts beantwoord kritische vragen van D66 en de SP over de Randweg in Nederweert:

SP / D66: welke momenten krijgen stakeholders, voor en tegenstanders door deze aan het woord te laten?
Antwoord E. Geurts: zoek naar passende structuur die draagvlak vergroot (wordt geen kopie van N280)
Vraag SP: worden de statenleden hierbij betrokken?
Antwoord EG: Ik zal rekening houden met uw Opmerking

spBram Schaminée (SP)

spreker

ps_vragen

autos

Recentelijke verkeersintensiteitsmetingen in Nederweert:

meetingen_verg

De verkeersintensiteiten op de provinciale wegen zoals de N266 en N275 kunnen worden bekeken op deze url.

Opmerkingen over deze metingen:

 • Na het instellen van het eenrichtingsverkeer in het centrum zijn er nu al twee  sluiproutes in het centrum zichtbaar: Staat en Bg. van Udenstraat
 • Uit deze getallen valt af te lezen dat Staat nu al een sluiproute is (Bewoners van Budschop volgen niet de P-route om zo 2 Km om te moeten rijden, maar kiezen voor de kortste weg naar het centrum via Staat! dit aantal zal met randweg nog veel erger worden omdat dan de P-route voor een stuk ook nog eens een 30kM weg wordt en de aansluiting met de N275 komt te vervallen!)
 • Na het instellen van het eenrichtingsverkeer klagen winkeliers in het centrum over hun bezoekersaantallen. Bijna alle toegangswegen richting het Centrum laten dan ook een afname van verkeer zien (behalve de sluiproutes).
 • De meetgegevens van Uliker waren ons in de eerste instantie niet toegestuurd, terwijl hier wel metingen hadden plaatsgevonden. Ontbreken er nog meer meetgegevens?
 • Op alle meetpunten is een hele week (7 dagen) gemeten, behalve ….. jullie raden het al op de Molenweg. Door hier alleen maar op 3 werkdagen en in het weekend te meten (totaal 5 dagen), komen de daggemiddeldes lager te liggen. Als hierop de verkeersmodellen worden aangepast dan zal het probleem Molenweg kleiner zijn dan in de praktijk het geval zal zijn. (10% van al het verkeer rijdt harder dan de maximaal toegestane snelheid (50 km/u), met uitschieters van boven de 80 km/u)
 • Waarom is er niet gemeten waar de vermeende problemen zijn (langs het kanaal op N266)?
 • Kreijelmusweg is met een toename van 24% ook een sluiproute (richting Venlo) te noemen. Ook hier is na het aanleggen van de randweg een flinke toename van het verkeer te verwachten.
 • De metingen op de Booldersdijk hebben volgens de gemeente Nederweert twee maal plaatsgevonden. Waarvan een maal in de carnavalsweek. In deze week hebben veel mensen vrij en is de A2 richting Eindhoven filevrij!. De verwachting is dan ook dat het sluipverkeer over de Booldersdijk in deze meet-week een stuk minder zou zijn. Echter de verkeersaantallen waren nagenoeg gelijk. Met een toename van 50% is dit ook een sluiproute richting Eindhoven. Meetgegevens van de gemeente Someren op de Nederweertseweg geven 35% hogere verkeersintensiteiten weer t.o.v. de meetgegevens van de gemeente Nederweert op de Booldersdijk. Deze getallen laten een toename t.o.v. 2011 zien van  maar liefst 105 %. Een randweg in Nederweert zal dit effect alleen maar versterken en zal veel onveilige verkeerssituaties opleveren op de Booldersdijk.
 • Als reactie op de bevindingen van deze website dat bij het aanleggen van de randweg het verkeer op de doorgaande wegen in de kern flink zal toenemen, had de projectgroep N266 het antwoord dat de verkeersmodellen niet nauwkeurig genoeg waren en dat nieuwe verkeersmetingen dit zouden aantonen. Hierna zouden de verkeersmodellen verfijnd kunnen worden. Echter deze cijfers tonen aan dat dit argument niet gegrond is. Op een paar foutjes na komen de nieuwe verkeersintensiteitsmetingen overeen met de kaartbijlages van plaMER. Sommige grote afwijkingen (in de kern) zijn verklaarbaar door het instellen van het eenrichtingsverkeer in het Centrum.
 • Men zou verwachten dat ieder jaar de verkeersintensiteiten toenemen. Echter deze recente metingen tonen aan dat dit niet het geval is. In 2015 was er bijna 7% minder verkeer t.o.v. 2011. De top ligt hiermee achter ons en de daling is ingezet. Vermeende overlast langs het kanaal zal de komende jaren dan ook hier afnemen.