Samenvatting

Bent u ook van mening dat een randweg aanleggen meer problemen geeft, dan er opgelost worden:

 • dat bijna alle gebiedsontsluitingswegen in Nederweert-oost verdwijnen
 • er hierdoor veel meer verkeer door de kern van Nederweert zal rijden
 • er in 2030 op sommige doorgaande routes in de kern (Molenweg) een verkeerstoename van 100% t.o.v. nu zal plaatsvinden
 • op doorgaande routes in het verlengde van de Molenweg een verkeerstoename van 50% te zien zal zijn t.o.v. van nu.
 • veel gevaarlijke situaties ontstaan door het kruisen van deze routes
 • dat dit vooral gevaarlijk is voor schoolgaande jeugd en ouderen
 • er een aantal sluiproutes in de kern ontstaan die niet zijn opgemerkt in planMER
 • geluidsoverlast in Nederweert-west alweer toeneemt (bovenop de overlast van de A2)
 • Akkervogels van Laar beschermd worden door aanleg van een geluidswal, terwijl bewoners van Ribesstraat het zonder schermen moeten doen (>58Db)
 • dat er fouten zijn gemaakt bij het berekenen van de verkeersintensiteitsgetallen die grote impact hebben op knelpunten
 • dat de MER rapportage een te rooskleurig beeld schetst van de voordelen van de nu voorgestelde randweg:

      1)  dat er een volledige ring rond de kern van Nederweert ontstaat waar   bewoners een eigen route kunnen kiezen om centrum te bereiken

     2) dat het verkeer in het centrum van Nederweert zal afnemen

 • dat de politiek en VVN de hier genoemde problemen over het hoofd heeft gezien
 • we niet zitten te wachten op nog meer 30 Km zones (met snelheidsbeperkende maatregelen, die niet midden door woonwijken lopen)
 • dat Nederweert er straks uit ziet als een vesting met rondom een hoge vestingmuur (geluidsschermen rondom Randweg-West)
 • dat het aanleggen van een randweg niet alleen een probleem is van het buitengebied, maar dat wonen en welzijn zowel in de kern  als in het buitengebied  van Nederweert erop achteruit gaat
 • Dat er een tweedeling plaatsvindt:

1)  in de kern (door de drukke verkeersroutes)

2) tussen het buitengebied en de kern

 • het probleem dat zich momenteel concentreert langs het kanaal, straks verplaatst wordt naar met name de Molenweg
 • Nut en noodzaak niet is aangetoond (blijkt uit de MER rapportage)
 • gestelde doelstellingen met deze randweg oplossing niet gehaald wordt
 • dat er weer een aantal ondernemers getroffen worden bij het uitvoeren van deze plannen
 • Het budget te krap is om een fatsoenlijke oplossing te bedenken, met goede ontsluitingsmogelijkheden voor wijken als Kerneel en Hoebenakker
 • we in Nederweert een boulevard niet zien zitten
 • Dat ook de voorstanders van het aanleggen van een randweg er nauwelijks op voorruit gaan
 • het opnieuw aanleggen van Randweg-west  (inclusief de rotonde bij de Molenweg) een verspilling van geld is
 • Met een eigen bijdrage van 5 miljoen euro door de Gemeente Nederweert,  de voordelen niet opwegen tegen de nadelen

Met het aanleggen van een randweg gaan we dus niet alleen verschuiven van iets wat geen probleem is maar een groter probleem creëren dat ook nog veel geld kost!

 

Onderteken daarom onze petitie!