Voortschrijdend inzicht

IS GEEN ZWAKTE MAAR WIJSHEID

Steeds vaker in de politiek hoor je het begrip ‘voortschrijdend inzicht’. Het zijn mooie, ietwat deftige woorden die omschrijven dat mensen, in dit geval politici dus, al doende leren en vervolgens tot de conclusie komen dat er iets anders moet dan eerder was voorgenomen. Eigenlijk is daar niets mis mee …. Je oorspronkelijke koers laten varen of bijstellen als gevolg van nieuw verworven kennis en veranderende omstandigheden. Men moet nooit te trots zijn om fouten, liefst tijdig in te zien om vervolgens met hetzelfde elan maar met nieuwe inzichten moedig voorwaarts te marcheren. Wij zien ‘voortschrijdend inzicht’ dus als iets positiefs, maar in de politiek wordt het vaak verward met besluiteloosheid of, erger nog, zwakheid. Vreemd, want toegeven dat je bepaalde zaken, om wat voor reden dan ook, anders bent gaan bekijken is volgens ons juist een teken van wijsheid.

Voor ons ligt het rapport “Integrale studie bereikbaarheid A2-N275-N266” van 17 November 2010.

Als doelstelling voor deze studie wordt genoemd: het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Midden – Limburg met de regio’s Eindhoven – Helmond en Venlo door middel van het oplossen (middels het aanleggen van een randweg in Nederweert) van de volgende knelpunten:

  • De N275, vanaf de aansluiting op de A2 tot en met de rotonde Nederweert-Eind
  • De ontsluiting van de geplande agrarische bedrijventerrein
  • Het doorgaande verkeer op de N266 door de bebouwde kom van de kern Nederweert / Budschop en de leefbaarheid van deze kernen

In de resultaten van de Studie valt vervolgens te lezen:

  • Doorstroming N275: er blijkt hier helemaal geen probleem te zijn. Er blijkt gewerkt te zijn met een verkeerd verkeersmodel waardoor er knelpunten zichtbaar werden die er niet zijn. Verder werd ervan uitgegaan dat er in 2020 een verkeerstoename van 34% zou zijn . Echter nu blijkt dat er geen toename meer te verwachten is. Ook de uitgangspunten voor de realisatie van een agrarisch bedrijvenpark, een hotel en leisurepark aan de randweg west, en volledige realisatie van bedrijven terrein pannenweg gaan niet door of zijn in de ijskast gezet.
  • Ontsluiting LOG: geen onderscheidende effect op doorstroming verkeer , de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting langs de N266 en de N275
  • Barrièrewerking: Zowel de N266 als de Zuid Willemsvaart zijn belangrijke fysieke barrières tussen kernen Budschop en Nederweert. Ook al wordt de N266 verplaatst het kanaal blijft.
  • Geluidsoverlast: langs de N266 en de N275 kan worden opgelost met geluidswerend asfalt. De gemeente had voor een aantal woningen geluidswerend oplossingen aangeboden wat door deze bewoners is afgewezen.
  • Luchtkwaliteit: wettelijke normen worden niet overschreden
  • Verkeersveiligheid: kan op het huidige tracé worden verbeterd door locatiegerichte maatregelen. N266/Peelsteeg. Het kruispunt van de N266 met de Peelsteeg blijkt uit de verkeersveiligheidsanalyse van de gemeente Nederweert een knelpunt. De optimale oplossing op dit punt betreft de realisatie van een rotonde. Het verkeer op de N266 is daardoor verplicht haar snelheid te minderen. Deze voorgestelde verbetering wordt echter niet overgenomen bij de aanleg van een randweg.

Het is niet verwonderlijk dat alle politieke partijen in Nederweert het aanleggen van een randweg in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen nadat onderzoek had uitgewezen dat het verkeer op de N275 tussen de A2 en de rotonde in Nederweert-Eind zou gaan vastlopen, en dat er vele andere (hierboven vermelde) problemen zich zouden gaan voordoen.

Door voortschrijdend inzicht, is men er achter gekomen dat er fouten zaten in de verkeersmodellen en komen we tot de conclusie dat van al deze vermeende problemen, alleen de barrièrewerking nog over blijft als mogelijke reden voor het aanleggen van een randweg.

Echter door het opheffen van bijna alle gebiedsontsluitingswegen in Nederweert-Oost en door het inrichten van  eenrichtingsverkeer in de Brugstraat en de Kerkstraat, zal ook op dit punt door het aanleggen van een randweg alleen maar achteruitgang worden geboekt.

Het zou de gemeenteraad sieren en blijk geven van voortschrijdend inzicht en dus van wijsheid om terug te komen op het eerdere genomen adviesbesluit voor de aanleg van een randweg. Dan zouden we pas werkelijk op de goede weg zijn! Maak van Nederweert geen randstad  of grensgeval maar bewaar het open landschap voor de toekomst!

Bij de provincie Limburg zijn de PS_fracties al in 2012 ingelicht dat er een verschuiving in de doelstelling heeft plaatsgevonden van het oplossen van een verkeerskundig probleem naar het oplossen van een leefbaarheidsprobleem.

Echter de informatie op deze website toont aan dat de leefbaarheid in de kernen Nederweert en Budschop erop achteruit gaat in plaats van dat we hierop vooruit gaan.

De commissie MER schreef hierover in hun toetsingsadvies het volgende:

commissie_mer

Onderteken daarom onze petitie!