Werkgroep VBN

Werkgroep verontruste burgers van Nederweert

MLA video boodschap Werkgroep VBN

Na de raadsvergadering van oktober 2014; waarin het besluit voor de gekozen variant is genomen, heeft een bezorgde groep inwoners van Nederweert contact met elkaar gezocht. Deze inwoners hebben zich verenigd in de “Werkgroep verontruste burgers van Nederweert”. Wij proberen de problemen (en dat zijn er nogal veel) die deze randweg met zich mee brengt in kaart te brengen en ter discussie te stellen (vandaar dat we deze website hebben gemaakt). We zou hier avondvullend over de N266 kunnen praten, maar laten we het voor nu beperken tot enkele speerpunten.

spandoek

 • Nut en noodzaak.

Op 20 augustus is gedeputeerde Geurts bij ons op bezoek geweest en bij monde van hem en projectleider Luijpers hebben we te horen gekregen dat de weg NIET aangelegd wordt vanwege verkeerskundige aspecten!!! Wat meer valt er over dit onderwerp nog te zeggen.

veiligheid_1

 

veiligheid

 

 

 • Barrièrewerking

Het kanaal IS en BLIJFT de barrière, voeg daarbij de komst van het éénrichtingsverkeer in de kern en de geplande afwaardering en afsluiting van de huidige N266 en de barrière tussen de kernen Budschop en Nederweert wordt alleen maar groter. Zijn de bestuurders van Nederweert op de hoogte van het feit dat de leisurezone aan het kanaal in de bruisende stad Weert nu al dreigt te gaan mislukken.

 • Toegankelijkheid kern

Met de geplande nieuwe weg hebben we straks nog maar enkele wegen om het dorp in- en uit te komen. Als het ware ontstaat er, met de geplande geluidswallen een middeleeuwse stadsmuur met enkele toegangspoorten. Dit brengt mij bij het volgende punt:

 • Verkeersveiligheid

Door het kleine aantal “toegangspoorten” gaan er tal van zeer onveilige situaties ontstaan. Neem de geplande rotonde op Strateris , de toename van het verkeer op behoorlijk veel straten in de kern van Nederweert. Neem ook bijvoorbeeld de Molenweg (in het gemeentelijk verkeersplan van 2009 al niet veilig genoemd. Hier ontstaat een toename van ruim 100%. Of de gecreëerde bottleneck bij Bona Ventura; daar zijn inmiddels al 4 aanrijdingen met gewonden geweest.

De heren Geurts en Luijpers hanteren voor de N266 de slogan “maak van 0 een punt” oftewel het streven naar NUL verkeersslachtoffers. Wij mogen er toch van uitgaan dat dit ook voor de gemeente en dus de straten in de kern geldt!

 • Burgerparticipatie

Wij, als werkgroep, hebben een website gemaakt waarin alle geconstateerde problemen helder omschreven worden. Aan deze website gekoppeld zijn we ook een petitie gestart. Buiten de al aan de burgemeester overhandigde handtekeningen van de bewoners van de Molenweg, hebben we inmiddels ruim 1000 handtekeningen opgehaald en ik kan u zeggen die zijn niet van de voorstanders. Hiermee komt toch echt het item “draagvlak bij de inwoners” om de hoek kijken.

Wij zijn dan ook van mening dat de gemeente deze handtekeningen zeer serieus zal moeten nemen. Waar blijft anders de met zoveel bombarie in het leven geroepen term BURGERPARTICIPATIE.

 • Financiën

De gemeente heeft in de raadsvergadering van oktober 2014 besloten dat de N266 variant onderzocht mag worden en dat het maximale budget 20 miljoen euro mag zijn. Dit bedrag zou inclusief ALLE kosten zijn; dus ook mitigerende maatregelen, herinrichting kanaalzone, Molenweg en andere aanpassingen. Tijdens de raadsvergadering van juni 2015 waren wij erg verbaasd dat er een zogenaamde scope benoemd was waar al een groot deel van deze kosten uitgehaald zijn. En dus ook geen geld voor is. Vanuit de provincie is ook heel duidelijk gezegd dat de 20 miljoen alleen bedoeld zijn voor de randweg. Dus dat alle kosten voor aanpassingen van het wegennet binnen de kern hier buiten vallen.

Wil dit dat zeggen dat de kanaalzone enkele jaren braakliggend terrein wordt en dat de veiligheid in de kern niet meer gefinancierd kan worden?

Wij zijn tegen DIT plan wat slechts nadelen kent en geen voordelen. Te allen tijde en zelfs graag zijn wij bereid onze mening en ideeën bij provincie, gemeente en andere belangstellenden kenbaar te maken. In het kader van de burgerparticipatie zou dat toch eigenlijk zeer wenselijk moeten zijn.

werkgroepVBN

 

Waarover zijn wij bezorgd cq verontrust ?

 • Allereerst over de toekomstige verkeerssituatie in Nederweert. Door het aanleggen van de randweg zal het verkeer fors toenemen op de doorgaande c.q .ontsluitingswegen in de kern van Nederweert. Verder ontstaan er diverse sluiproutes. Gevolg daarvan is een toenemende onveiligheid op diverse plaatsen in de kern, o.a. waar groepen schoolgaande jeugd en ouderen over moeten steken . De afsluiting van enkele wegen is de oorzaak hiervan evenals het eenrichtingsverkeer in de kern, waardoor het verkeer om moet gaan rijden.
 • De leefbaarheid in Nederweert zal verslechteren door bovenstaande maar ook doordat in Nederweert, (een gemeente met een toch al veel te hoge fijnstofconcentratie) de luchtkwaliteit door deze plannen nog verder achteruit zal gaan. Verder zal ook de geluidsoverlast (door deze 80 i.p.v. de huidige 50 km weg) aan de westkant van ons dorp verder toenemen (naast de al bestaande overlast van de huidige A2).
 • De huidige N266 heeft twee functies, n.l. een verbindingsweg tussen Helmond en Nederweert maar is ook een heel belangrijke gebiedontsluitingsweg voor het centrum van Nederweert. Door de afsluiting van de huidige N266 op de N275 wordt deze gebiedontsluitingsroute geheel opgeheven. Hierdoor moeten alle inwoners van Nederweert-oost het hele centrum door om vervolgens via de Molenweg de randweg te kunnen bereiken. Ook moeten bewoners van Budschop ver omrijden om te kunnen winkelen in het centrum van Nederweert

weg_gow

 • Bij de aansluiting van de randweg op de N275 verwachten we problemen omdat de bufferzone tussen de A2 en de randweg te kort is (slechts 100 meter). De projectgroep denkt dit te kunnen oplossen door het verbreden van de op- en afritten van de A2, maar geven ook aan dit slechts op hoofdpunten te hebben onderzocht.
 • Het Masterplan beschrijft plannen voor het aanleggen van een boulevard op de plek van de huidige N266, waardoor gesteld wordt dat de huidige N266 hier moet wijken. Echter een boulevard zou ook prima aangelegd kunnen worden aan de kanaalzijde van Budschop. Hiermee kan de gemeente bewijzen dat ze serieus van plan zijn om Budschop bij Nedeweert te betrekken.
 • Een van de argumenten voor dit plan was: Het opheffen van de barrièrewerking van de weg tussen de kern van Nederweert en Budschop, een stukje Nederweert aan de oost- en overzijde van de ZuidWillemsvaart. Als je de huidige weg afsluit blijft er evengoed een 20 meter breed en diep kanaal en voor geplande bruggen c.q. verbindingen is er geen geld dus blijft deze barrière gewoon in stand. Verder wordt er door de aanleg van de randweg een extra barrière gevormd tussen het buitengebied en het centrum van Nederweert.
 • Eerdere onderzoeken gaven aan dat er in de nabije toekomst een verkeerskundig probleem zou ontstaan op de N275. Het verkeer zou gaan vastlopen. Indien dit het geval zou zijn, had een randweg hier een oplossing kunnen bieden, echter later moest het onderzoeksbureau bekennen dat deze informatie niet correct was. Er zaten fouten in de verkeersmodellen en er was rekening gehouden met te grote verkeerstoenames richting de toekomst.

studie_rapport

 • Hiermee vervalt het belangrijkste argument om deze randweg aan te leggen en wordt de basis voor het aanleggen van deze weg flinterdun. Nu dat dit belangrijkste argument van tafel is duiken er telkens weer andere argumenten op waarom deze weg er zou moeten komen. Dit is een “zwalkbeleid.”
 • Een ander veelgehoord argument voor het aanleggen van de randweg is dat de huidige situatie bij brug 15 een onveilige oversteekplaats is voor voetgangers en fietsers. Wij als werkgroep denken hier anders over maar indien men hier de veiligheid nog verder zou willen verbeteren, dan is dit ook te realiseren met een extra voetgangers/fietsersbrug. Echter wie komt er op voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd uit het buitengebied? Zij moeten straks bijna dagelijks een drukke rotonde passeren (14000 verkeersbewegingen per etmaal), en zich begeven op een zeer drukke Molenweg die niet duurzaam veilig kan worden ingericht en die niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een gebiedontsluitingsweg.
 • Het huidig tracé telt slechts een aantal panden in het centrum die dicht tegen de huidige N266 aan liggen. Om de leefbaarheid van het huidige tracé te verbeteren zou het ook nog een reële mogelijkheid zijn om deze panden op te kopen en te slopen.
 • Een ander veelgehoord argument is dat de bestaande weg door de kern loop Echter daar loopt de huidige N266 weg nu juist prachtig omheen. Wij zien deze weg dan ook als een “Randweg-oost” voor Nederweert. Van deze 50 km weg , de huidige N266 heeft nauwelijks iemand last.
 • De negatieve effecten die zullen optreden in de kern van Nederweert door het afwaarderen / afsluiten van de huidige N266 zijn niet onderzocht en zijn niet beschreven in planMER.
 • Doordat de weg sterk gebudgetteerd is, is er geen geld voor ongelijkvloerse kruisingen en rotondes op de twee geplande na waardoor er een aantal nu doorlopende wegen naar het buitengebied moeten worden afgesloten. Nederweert wordt dan als het ware opgesloten binnen stadsmuren met maar een paar poorten. Dit is nadelig voor de bereikbaarheid van het buitengebied en viceversa .

op_slot

 

 • Ook over de financiering kunt u veel op onze website lezen maar het moge duidelijk zijn dat de huidige plannen niet haalbaar zijn binnen het taakstellende budget van 20 Mln. In de huidige kostenraming zijn diverse posten nog niet opgenomen en worden de kosten nu al begroot op 23.4 Mln. Inclusief deze kosten en met een juiste risicoreservering is een kosteninschatting van 30 Mln ex. BTW veel realistischer.
 • Argumenten om deze randweg aan te leggen om een goede verbinding te realiseren met het agrarische bedrijvenpark bij Brug 14 zijn achterhaald, omdat deze plannen inmiddels van tafel zijn. En argumenten dat een randweg nodig zou zijn voor de bereikbaarheid van het leisurepark zijn niet doorslaggevend. Deze bereikbaarheid kan ook middels de huidige Randweg-West gerealiseerd worden.
 • De randweg staat gepland door een gebied waar recentelijk 22 ruimte voor ruimte kavels zijn uitgegeven. Deze bewoners is op hun bouwlocatie rust en ruimte beloofd op een van de mooiste plekjes van Nederweert, echter wat is deze belofte waard als er binnenkort een randweg wordt aangelegd in hun voor- of achtertuin?
 • De randweg zal Nederweert ook op slot zetten qua mogelijkheden om de kern uit te breiden met nieuwbouwlocaties. Hierdoor is het niet uitgesloten dat er de komende jaren uitbreiding zal plaatsvinden aan de andere zijde van de randweg, waardoor ook deze randweg twee dorpskernen zal doorsnijden.
 • Ook qua doorstroming moeten we concluderen dat de randweg geen verbetering oplevert. Nut en noodzaak van deze weg zijn voor Nederweert niet aangetoond.
 • De randweg in Nederweert zou een alternatieve route moeten gaan vormen voor vrachtverkeer richting Venlo om zo de zwaarbelaste A2 aan de oostzijde van Eindhoven te ontlasten. Wij vinden dat de problematiek op de A2 opgelost moet worden door de rijksoverheid, en niet door de gemeente Nederweert.

koersnota

Inmiddels zijn er op petitie.nl ruim duizend handtekeningen verzameld , waarvan meer dan honderd op papier en de rest elektronisch. Wij denken dat het in een democratie zo moet zijn dat er ook naar burgerinitiatieven wordt geluisterd en dat hier iets mee gebeurt. Wij vinden het zonde van het geld, ons geld ( 5 miljoen ) en eigenlijk meer (10 miljoen) als je de GOML gelden meerekent.